Η Εταιρία

Αγαπητοί φίλοι,

Λίγα εισαγωγικά λόγια για την “Destination-Management.co”.

Η διαχείριση προορισμών είναι μια αρκετά παλιά διαδικασία στις χώρες που αντιλαμβάνονται τον τουρισμό και όλη την αλυσίδα που δημιουργεί οικονομικά, ως ένα σοβαρό σημείο αναφοράς για την οικονομία της χώρας τους και των περιοχών τους. Και λειτουργεί, πάνω απ’ όλα, ως πεδίο μελέτης για την τοπική και εθνική ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, ο τουρισμός ξεκίνησε και αναπτύχθηκε σαν “δώρο Θεού”! Για αυτό και δεν έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στο τι πραγματικά χρειάζεται σε κάθε περιοχή για να αναπτυχθεί σωστά. Οι λίγοι άνθρωποι σε κάθε περιφέρεια που εμπλέκονται επίσημα στο συγκεκριμένο θέμα, δεν λαμβάνονται πάντα σοβαρά υπόψη από την κεντρική διοίκηση, συνήθως μπλέκονται στα γραφειοκρατικά “γρανάζια” που μερικές φορές καθυστερούν τις διαδικασίες ή ακόμη και ακυρώνουν ευκαιρίες που – στην πραγματικότητα – χρειάζεται κάθε περιφέρεια για να αναπτύξει τουριστικές υπηρεσίες. Υπάρχει λιγότερη πραγματική συμμετοχή των κύριων “συμμετεχόντων”, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από εκείνους που ζουν, εργάζονται και βιώνουν πραγματικά την τουριστική ανάπτυξη και τις θετικές ή αρνητικές συνέπειές της, αλλά και αντιμετωπίζουν – άλλοι με καλό και άλλοι με κακό τρόπο – τα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι ενδιαφερόμενοι ( Stakeholders), οι οποίοι είναι οι πραγματικοί συντελεστές της οικονομικής δραστηριότητας σε κάθε περιοχή και, συνήθως, έχουν περιορισμένη συμβολή στον τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό. Και φυσικά, αυτό είναι το σημείο από όπου ξεκινούν πολλά προβλήματα!

Η εταιρεία “Destination-Management.co” είναι μια σύμπραξη ανθρώπων που έχουν άμεση επαφή τόσο με τις θεωρητικές όσο και με τις πρακτικές πτυχές του τουρισμού αλλά και της αλυσσίδας της οικονομίας γενικότερα. Επαγγελματίες, καθηγητές τουρισμού σε όλο τον κόσμο, εργαζόμενοι στον τουριστικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή των κανόνων και των νόμων του κράτους, σε στενή συνεργασία με επιχειρηματίες και επιχειρήσεις.

Ο σκοπός της δημιουργίας της εταιρείας είναι να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μέσα από την ανθρώπινη προοπτική σε κάθε περιοχή, την αναλυτική μελέτη των χαρακτηριστικών και των πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, τη δημιουργία και την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών τουριστικής ανάπτυξης για κάθε συγκεκριμένη περιοχή. Με τον τρόπο αυτό ο τουρισμός μπορεί να καταστεί ίσως ο σημαντικότερος πόρος για την οικονομική ανάπτυξη ( η «Βαριά Βιομηχανία» της Χώρας!).

Στους ώριμους προορισμούς, οι οργανισμοί διαχείρισης προορισμών (DMO) παρέχουν τοπικές υπηρεσίες για τους επισκέπτες και αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες μάρκετινγκ για την προώθηση του προορισμού. Επικεντρώνουν τις δραστηριότητές τους στη δημιουργία εικόνας και φήμης ( brand Name) στη διαχείριση προϊόντων και πωλήσεων αλλά και διανομής. Ασχολούνται με τις υπηρεσίες πληροφόρησης, το συντονισμό μεταξύ των τουριστικών μέσων, τη λειτουργία ή την υποστήριξη υποδομών και το σχεδιασμό του προορισμού. Παραδοσιακά αυτοί οι τοπικοί DMO, οι οποίοι όπως αναφέραμε βρίσκονται κυρίως σε ώριμους τουριστικούς προορισμούς, είναι οργανωμένοι ως δημόσιες.

Καθώς οι παραδοσιακοί προορισμοί των τοπικών κοινοτήτων πρέπει να ανταγωνιστούν τους οργανωμένους από τις επιχειρήσεις προορισμούς, όπως τα θέρετρα, τα θεματικά πάρκα ή ακόμη και τα κρουαζιερόπλοια, οι αντίστοιχοι DMO πρέπει να μετατραπούν σε σύγχρονους, προσανατολισμένους στην αγορά κόμβους υπηρεσιών …

Η εταιρία

Οι τρέχουσες προκλήσεις απαιτούν έναν σωστά δομημένο  προϋπολογισμό και τοποθεσίες προσανατολισμένες στο προϊόν, με μάλλον συγκεντρωτικό μάρκετινγκ και διαχείριση. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής και τα όρια των περιοχών-στόχων πρέπει να είναι σαφή και, σε πολλές περιπτώσεις, πρέπει να επανεκτιμηθούν στη “μετά Covid-19 εποχή” και να επαναπροσδιοριστούνμέσα σε εναν κόσμο εντελώς ακατάστατο γεμάτο με διαφόρων ειδών προβλήματα ( ενεργειακά, υπερπληθωρισμού, ανεργίας κλπ)

Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε κατά νου το διάγραμμα των εμπλεκομένων stakeholders, και την εμπλοκή του σε κάθε προορισμό:

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει το εύρος  των φορέων, των ατόμων και των επιχειρηματικών ομάδων που συμμετέχουν στο λεγόμενο “σύστημα των ενδιαφερομένων”.

Μεθοδολογία εργασίας:
1. Σε αυτό το επίπεδο, η μελέτη θα πρέπει να αναπτυχθεί με τη δημιουργία SWOT για κάθε μονάδα ενδιαφερομένων και στη συνέχεια στο σύνολο των εκροών για την παρουσίαση του οράματος και της πραγματικότητας κάθε προορισμού.
2. Εστίαση στην ωριμότητα του προορισμού. Ένα παράδειγμα προς μελέτη είναι το ακόλουθο διάγραμμα

  • Είναι απαραίτητο να συλλέγονται δεδομένα με μια συγκεκριμένη διαδικασία βιώσιμης ανάπτυξης.  Επίσης, η αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων πόρων με άμεση συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς σε κάθε περιοχή. Αυτό συνεπάγεται ότι η αποδοχή της ανάλυσης δεδομένων που κάθε προορισμός είτε έχει δημιουργήσει είτε σχεδιάζει να δημιουργήσει. Ακολουθεί η φάση της ενσωμάτωσης των δεδομένων και η δημιουργία ενός σταθερού “σφιχτού” σχήματος για κάθε προορισμό με βάση τις αρχές της αειφορίας και της πράσινης ανάπτυξης. Ένα σημαντικό ζήτημα σε αυτό το χρονικό σημείο είναι η εύρεση και η ανάπτυξη των οικονομικών εργαλείων για την επίτευξη των στόχων. Η εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών μας αναπτύσσει και παρουσιάζει την κατάλληλη διαδρομή για την επίτευξη των επιλεγμένων στόχων. 3. Η δημιουργία συγκεκριμένων θεμελίων που θα στηρίξουν τη βάση γνώσεων για την ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού. 4. Εφαρμογή μέσω συγκεκριμένης επιστημονικής ανάλυσης, με την υποστήριξη όλων όσοι εμπλέκονται στη μελέτη κάθε τομέα. Η μελέτη και η εφαρμογή αναπτύσσονται από κοινού σε αυτή τη φάση. Δημιουργία του μάρκετινγκ και του branding, αρχές για κάθε περίπτωση. 5. Δοκιμή των εφαρμοζόμενων δεδομένων και ανάπτυξη διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτείται.
Γενικά συμπεράσματα και αποτελέσματα. Σημαντικά σημεία και παράγοντες. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη δημιουργίας και εφαρμογής διαδικασιών για βιώσιμο τουρισμό, και πράσινη ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις, καθώς και τις προκλήσεις για την τουριστική ανάπτυξη της εποχής μετά το Covid-19: Πολιτιστικός τουρισμός.
    Αθλητικός τουρισμός και τουρισμός αναψυχής.
  • Γαστρονομικός τουρισμός.
  • Αγροκτηνοτροφικός τουρισμός. ( Αγροτουρισμός)
  • Τουρισμόςευεξίας.
  • Silver Tourism (55+).
Οι ενδεικτικές κατευθυντήριες γραμμές για επιτυχημένα τουριστικά έργα, ορίζονται από τους κανόνες 5+2 στους οποίους πρέπει να εστιάζει κάθε προορισμός. Συγκεκριμένα: 1. Βελτίωση – Ανάπτυξη υποδομών. 2. Χρήση του λεγόμενου “ψηφιακού κόσμου”. 3. Ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης. 4. Αναβάθμιση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. 5. Δημιουργία και προστασία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι: α) Εκπαίδευση των επιχειρηματιών και των εργαζομένων, καθώς και συνεχής ροή πληροφοριών για την κοινότητα, και β) Προσβασιμότητα στον τόπο που θέλει να αναπτυχθεί. Το άθροισμα όλων αυτών των παραγόντων είναι το έργο μας και βασιζόμαστε σε αυτούς για να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για κάθε τοπική κοινότητα και ολόκληρη τη χώρα.  

Ειλικρινά δικός σας.
Για Destination-Management.co
Στέλιος A. Μάντζαρης, MSc

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για τον CEO & Founder του Destination-Management.co